Velkommen til Agderkattens hjemmesider.

Subtitle

Om agderkatten

AGDERKATTEN er Aust-Agders eneste klubb for katteinteresserte. Som det fremgår av navnet er det en klubb ikke bare for såkalte rasekatter, men i høy grad også for huskatter.

AGDERKATTEN ble stiftet 3. juli 1989. Den ble godkjent i
"Norske Rasekattklubbers Riksforbund", NRR, på deres generalforsamling i februar 1990. NRR er en landsomfattende organisasjon for landes 40 lokale katteklubber.

I dag er det på landsbasis over 5000 medlemmer. NRR er tilsluttet FIFè, Federation Internationale Feline D'Europe.


AGDERKATTEN vil arbeide for et sunt kattehold, et aktivt kattemiljø, forhindre at mishandling av katter og andre dyr skal forekomme, samt å gjøre en innsats for at alle skal få en positiv holdning til kattens egenart og adferd og for en bedring av rasene.


AGDERKATTEN har medlemmer som er opptatt av katten, og som på en positiv måte vil verne om vårt mest utbredte husdyr. Det finnes 760 varianter av katten

Medlemskap i Agderkatten

 

Alle aktive utstillere og oppdretterne i klubben plikter seg å hjelpe til under utstillinger i klubbens regi. Med aktive medlemmer mener vi den som driver oppdrett eller stiller ut katter, og på den måten bruker tjenestene klubben videreformidler til NRR eller andre klubber.

 

For å melde deg inn i Agderkatten betaler du inn medlemskontingenten og sender en e-post med informasjon om deg selv, navn, adresse, tlf, e-post til agderkattensekretar@hotmail.com

 

Agderkattens kontonr er: 2895.11.31816 

Hovedmedlem      -      Familiemedlem.       
    kr. 450,-          -             kr.150,-          
       

 

 

 

 

Lover for Agderkatten

§1 Agderkatten
Agderkatten ble stiftet 3. juli 1989, og er tilsluttet N.R.R.
Norske Rasekattklubbers Riksforbund, som er tilsluttet og godkjendt av
F.I.F.E, Federation Internationale Feline DeEurope, Brussel og som
samarbeider med The Governing council of Cat Fancy, London.

§2 Medlemskap.

1 Medlemmer kan bare være tilsluttet en klubb innen NRR.
2 Medlemmer over 16 år har stemmerett, men må ha vært medlem i klubben i

minst 3 mnd.
3 Familiemedlemmer kan kun godkjennes når forholdet er begrenset til
foreldre, barn, ektefelle eller samboer med samme adresse.
§3 Medlemmene.


1 Medlemmene forplikter seg til å følge Agderkattens lover samt NRR
og FIFEs lover og regler.
2 Medlemmene skal virke for å få flest mulig katteeiere med i Agderkatten.
3 Medlemmene skal verne om katten, og drive etisk kattehold, oppdrett og avl.

§4 Medlemskontigenten.
1 Medlemskontigenten fastsettes av generalforsamlingen.
2 Alle familiemedlemmer uansett aldersgruppe, må betale en kontigent
tilsvarende minst 1/5 av hovedmedlemmets kontigent.
3 Alle som ikke har betalt medlemskontigenten innen forfallsdatoen (styret
bestemmer dato) vil automatisk bli strøket som medlem.

4 Styrets medlemmer får for sitt ekstra arbeide gratis medlemskap året etter en har sittet i styre. For å få dette kreves det at medlemmene har deltatt på min. 75-80% av møter og aktiviteter det forventes at styrets medlemmer deltar på.

§5 Suspensjon / eksklusjon.
Ved misligholdelse av Agderkattens lover, NRRs lover eller av andre
tungtveiende årsaker, kan styret med 2/3 flertall og med øyeblikkelig

virkning, suspendere et medlem frem til neste generalforsamling.
Generalforsamlingen kan da, etter innstilling fra styret, vedta forlenget
suspensjon

 §6 Ordinær generalforsamling.
1. Agderkattens årlige generalforsamling avholdes i oktober/november.

 2. Innkalling skal skje med minst 7 dagers varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden, årsrapport, årsregnskap, revisorberetning og innkomne forslag.

Invitasjon til generalforsamlingen sendes medlemmene 4 uker før generalforsamlingen og skal inneholde tid og sted for generalforsamlingen, samt frist for innsending av forslag.

3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hos styret 10 dager før generalforsamlingen holdes.

4. Stemmerett og valgbarhet på generalforsamlingen har alle medlemmer over 16 år som har betalt kontingent i inneværende år og som har stått som medlem de siste 3 mnd.


5. Det stemmes ved personlig fremmøte.


6. Alle saker skal avgjøres med alminnelig flertall, hvis ikke annet er bestemt i loven. I tilfelle stemmelikhet ansees saken som ikke vedtatt. I tilfelle stemmelikhet ved valg foretas det ny avstemning. Blir det stemmelikhet også her, avgjøres valget ved loddtrekning.


7. Det kreves minst 2/3 flertall ved lovendring.


8. Benkeforslag er tillatt men kun i tilknytning til de på dagsorden oppførte saker.


9. Benkeforslag er ikke tillatt på styremedlemmer.


10. Dagsorden på generalforsamlingen skal være:

1 Godkjenning av innkallingen.
2 Valg av møteleder.
3 Valg av referenter som også undertegner protokollen.
4 Valg av tellekorps.
5 Styrets årsberetning.
6 Regnskap.
7 Innkomne forslag.
8 Valg (vanlig flertallsvalg).


Klubbens styre består av:

 Leder
Sekretær

Utstillingsekretær
Kasserer
Materialforvalter/styremedlem
Tre styremedlem
To-tre i valgkomite
To revisorer

Leder, valgkomite og revisor velges for ett år av gangen, resten av styret for to år.
Sekretær, kasserer og et styremedlem, samt styremedlem/materialforvalter velges i oddetallsår.

 

Revidert 24.01.2021