Velkommen til Agderkattens hjemmesider.

Subtitle

Om agderkatten

AGDERKATTEN er Aust-Agders eneste klubb for katteinteresserte. Som det fremgår av navnet er det en klubb ikke bare for såkalte rasekatter, men i høy grad også for huskatter.

AGDERKATTEN ble stiftet 3. juli 1989. Den ble godkjent i
"Norske Rasekattklubbers Riksforbund", NRR, på deres generalforsamling i februar 1990. NRR er en landsomfattende organisasjon for landes 40 lokale katteklubber.

I dag er det på landsbasis over 5000 medlemmer. NRR er tilsluttet FIFè, Federation Internationale Feline D'Europe.


AGDERKATTEN vil arbeide for et sunt kattehold, et aktivt kattemiljø, forhindre at mishandling av katter og andre dyr skal forekomme, samt å gjøre en innsats for at alle skal få en positiv holdning til kattens egenart og adferd og for en bedring av rasene.


AGDERKATTEN har medlemmer som er opptatt av katten, og som på en positiv måte vil verne om vårt mest utbredte husdyr. Det finnes 760 varianter av katten

Medlemskap i Agderkatten

SPå årets generalforsamling vedtok vi å sette litt krav til nye, og eksisterende medlemmer. Grunnen til dette er at vi for det første ønsker å være en aktiv klubb, hvor medlemmene føler tilhørighet, at det skjer noe, og at man får en sterkere følelse av å være en del av "gjengen". Det er lett å føle seg litt på utsiden dersom man ikke har anledning til å møte på så mange medlemsmøter o.l, og da vil klubben bare være et sted hvor man sender inn papirer og søknader. Vi ønsker å danne et fellesskap. Den andre grunnen til at vi setter litt krav til medlemmene er at vi føler at når man velger å være medlem i en klubb så bør man også være interessert i å støtte opp om aktiviteter arrangert av klubben. 

 

Å drive en aktiv klubb med utstillinger og andre aktiviteter krever veldig mye. Styret bruker svært mye tid på sine verv, og selv om vi storkoser oss med å være styremedlemmer, og å planlegge og gjennomføre f.eks utstillinger, så blir det veldig mye jobb på hver enkelt av oss.

 

Under utstillingen i juli 09 opplevde vi at det var svært få medlemmer som tilbød seg å hjelpe til med alle de oppgavene som følger med et slikt arrangement.

Jobben starter allerede ett å i forveien for oss i styret. Dato for utstilling skal godkjennes fra NRR, dommere skal bookes og innlosjeres. Det er utrolig mye papirarbeider i forkant, katter skal registreres, loggføres, kataloger skal lages og bur, sponsorer, gevinster osv må bestilles og ordnes.

 

Så kommer dagen hvor burene ankommer, og da bør det være en god gjeng som møter opp for å rigge. Dere har selv sett hvor mange bur det er snakk om, og dere kan sikkert tenke dere at det tok litt tid å rigge disse :)

 

Ja, det stemmer, men det tok mye mer tid enn nødvendig var, for det var ikke mange medlemmer å se da burene ankom.

 

Klubben har ren inntjening på kaker ol som blir solgt i kafeen. Tenk om det var flere medlemmer som sa i fra om at de selvfølgelig kan ta med en kake en av dagene?

 

Å hjelpe til med å stå i kafeen, selge lodder, grille, stå i inngangen, i sekretariatet osv krever ikke så mye innsats. Muligens et par timer? Det bør vi kunne tilby når vi benytter oss av klubbbens tjenester og aktiviteter.

 

Så her er da vår klausul for dem som velger å være medlem i vår flotte klubb:

 

Alle aktive utstillere og oppdretterne i klubben plikter seg å hjelpe til under utstillinger i klubbens regi. Med aktive medlemmer mener vi den som driver oppdrett eller stiller ut katter, og på den måten bruker tjenestene klubben videreformidler til NRR eller andre klubber.

 

 Å bruke et par timer pr. dag på en utstilling klarer vi alle, og på denne måten vil vi jo også bli bedre kjent, noe som bare er med på å styrke oss som klubb.

 

 

Vi håper dere ser at dette kan være med på å lette styrets arbeid, og være med på å gjøre en utstilling enda mer sosial for oss alle. For å melde deg inn i Agderkatten kan du maile vår sekretær ved å trykke her.

 

Agderkattens kontonr er: 2895.11.31816 

Hovedmedlem      -      Familiemedlem.      
    kr. 450,-          -             kr.150,-                 

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Lover for Agderkatten

§1 Agderkatten
Agderkatten ble stiftet 3. juli 1989, og er tilsluttet N.R.R.
Norske Rasekattklubbers Riksforbund, som er tilsluttet og godkjendt av
F.I.F.E, Federation Internationale Feline DeEurope, Brussel og som
samarbeider med The Governing council of Cat Fancy, London.

§2 Medlemskap.
1 Medlemmer kan bare være tilsluttet en klubb innen NRR.
2 Medlemmer over 16 år har stemmerett, men må ha vært medlem i klubben i
minst 3 mnd.
3 Familiemedlemmer kan kun godkjennes når forholdet er begrenset til
foreldre, barn, ektefelle eller samboer med samme adresse.
4 Medlemmer under 16 år og studenter/skoleelever kan være tilsluttet
klubben som juniormedlemmer. Dette gjelder fram til fylte 18 år.

§3 Medlemmene.
1 Medlemmene forplikter seg til å følge Agderkattens lover samt NRR
og FIFEs lover og regler.
2 Medlemmene skal virke for å få flest mulig katteeiere med i Agderkatten.
3 Medlemmene skal verne om katten, og drive etisk kattehold, oppdrett og avl.

§4 Medlemskontigenten.
1 Medlemskontigenten fastsettes av generalforsamlingen.
2 Alle familiemedlemmer uansett aldersgruppe, må betale en kontigent
tilsvarende minst 1/5 av hovedmedlemmets kontigent.
3 Alle som ikke har betalt medlemskontigenten innen forfallsdatoen (styret
bestemmer dato) vil automatisk bli strøket som medlem.

4 Styrets medlemmer får for sitt ekstra arbeide gratis medlemskap året etter en har sittet i styre. For å få dette kreves det at medlemmene har deltatt på min. 75-80% av møter og aktiviteter det forventes at styrets medlemer deltar på.

§5 Suspensjon / eksklusjon.
Ved misligholdelse av Agderkattens lover, NRRs lover eller av andre
tungtveiende årsaker, kan styret med 2/3 flertall og med øyeblikkelig
virkning, suspendere et medlem frem til neste generalforsamling.
Generalforsamlingen kan da, etter innstilling fra styret, vedta forlenget
suspensjon

 


§6 Ordinær generalforsamling.
1. Agderkattens årlige generalforsamling avholdes i oktober/november.

 

2. Innkalling skal skje med minst 7 dagers varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden, årsrapport, årsregnskap, revisorberetning og innkomne forslag. 3. Forslag skal være hos styret 10 dager før.

Invitasjon til generalforsamlingen sendes medlemmene 4 uker før generalforsamlingen og skal inneholde tid og sted for generalforsamlingen, samt frist for innsending av forslag.

3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styret ihende 4 uker før generalforsamlingen avholdes.

4. Stemmerett og valgbarhet på generalforsamlingen har alle medlemmer over 16 år som har betalt kontingent i inneværende år og som har stått som medlem de siste 3 mnd.


5. Det stemmes ved personlig fremmøte.


6. Alle saker skal avgjøres med alminnelig flertall, hvis ikke annet er bestemt i loven. I tilfelle stemmelikhet ansees saken som ikke vedtatt. I tilfelle stemmelikhet ved valg foretas det ny avstemning. Blir det stemmelikhet også her, avgjøres valget ved loddtrekning.


7. Det kreves minst 2/3 flertall ved lovendring.


8. Benkeforslag er tillatt men kun i tilknytning til de på dagsorden oppførte saker.


9. Benkeforslag er ikke tillatt på styremedlemmer.


10. Dagsorden på generalforsamlingen skal være:
1 Godkjenning av innkallingen.
2 Valg av møteleder.
3 Valg av referenter som også undertegner protokollen.
4 Valg av tellekorps.
5 Styrets årsberetning.
6 Regnskap.
7 Innkomne forslag.
8 Valg (vanlig flertallsvalg).


Klubbens styre består av:

 Leder
Sekretær
Showsekretær
Utstillingsekretær
Kasserer
Materialforvalter/styremedlem
Tre styremedlem
To-tre i valgkomite
To revisorer

Leder, valgkomite og revisor velges for ett år av gangen, resten av styret for to år.
Sekretær, showsekretær og et styremedlem, samt styremedlem/materialforvalter velges i oddetallsår.

 

Revidert 07.01.16

 

Del Agderkatten på Facebook

Share on Facebook

Send til en venn

Agderkattens sponsorer: