Velkommen til Agderkattens hjemmesider.

Subtitle

Lover for Agderkatten


§1 Agderkatten
Agderkatten ble stiftet 3. juli 1989, og er tilsluttet N.R.R.
Norske Rasekattklubbers Riksforbund, som er tilsluttet og godkjendt av
F.I.F.E, Federation Internationale Feline DeEurope, Brussel og som
samarbeider med The Governing council of Cat Fancy, London.

§2 Medlemskap.
   1 Medlemmer kan bare være tilsluttet en klubb innen NRR.
   2 Medlemmer over 16 år har stemmerett, men må ha vært medlem i klubben i
minst 3 mnd.
   3 Familiemedlemmer kan kun godkjennes når forholdet er begrenset til
foreldre, barn, ektefelle eller samboer med samme adresse.

§3 Medlemmene.
   1 Medlemmene forplikter seg til å følge Agderkattens lover samt NRR
og FIFEs lover og regler.
   2 Medlemmene skal virke for å få flest mulig katteeiere med i Agderkatten.
   3 Medlemmene skal verne om katten, og drive etisk kattehold, oppdrett og avl.


§4 Medlemskontigenten.
   1 Medlemskontigenten fastsettes av generalforsamlingen.
   2 Alle familiemedlemmer uansett aldersgruppe, må betale en kontigent
tilsvarende minst 1/5 av hovedmedlemmets kontigent.
   3 Alle som ikke har betalt medlemskontigenten innen forfallsdatoen (styret
bestemmer dato) vil automatisk bli strøket som medlem.
   4 Styrets medlemmer får for sitt ekstra arbeide gratis medlemskap året etter en har sittet i styre. For å få dette kreves det at medlemmene har deltatt på min. 75-80% av møter og aktiviteter det forventes at styrets medlemmer deltar på.

§5 Suspensjon / eksklusjon.
Ved misligholdelse av Agderkattens lover, NRRs lover eller av andre
tungtveiende årsaker, kan styret med 2/3 flertall og med øyeblikkelig
virkning, suspendere et medlem frem til neste generalforsamling.
Generalforsamlingen kan da, etter innstilling fra styret, vedta forlenget
suspensjon

 §6 Ordinær generalforsamling.
   1. Agderkattens årlige generalforsamling avholdes i perioden mellom oktober inneværende år og 15. januar kommende år.
   2. Innkalling skal skje med minst 7 dagers varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden, årsrapport, årsregnskap, revisorberetning og innkomne forslag.

Invitasjon til generalforsamlingen sendes medlemmene 4 uker før generalforsamlingen og skal inneholde tid og sted for generalforsamlingen, samt frist for innsending av forslag.

   3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hos styret 10 dager før generalforsamlingen holdes.
   4. Stemmerett og valgbarhet på generalforsamlingen har alle medlemmer over 16 år som har betalt kontingent i inneværende år og som har stått som medlem de siste 3 mnd.
   5. Det stemmes ved personlig fremmøte.
   6. Alle saker skal avgjøres med alminnelig flertall, hvis ikke annet er bestemt i loven. I tilfelle stemmelikhet ansees saken som ikke vedtatt. I tilfelle stemmelikhet ved valg foretas det ny avstemning. Blir det stemmelikhet også her, avgjøres valget ved loddtrekning.
   7. Det kreves minst 2/3 flertall ved lovendring.
   8. Benkeforslag er tillatt men kun i tilknytning til de på dagsorden oppførte saker.
   9. Benkeforslag er ikke tillatt på styremedlemmer.
   10. Dagsorden på generalforsamlingen skal være:
1 Godkjenning av innkallingen.
2 Valg av møteleder.
3 Valg av referenter som også undertegner protokollen.
4 Valg av tellekorps.
5 Styrets årsberetning.
6 Regnskap.
7 Innkomne forslag.
8 Valg (vanlig flertallsvalg).


Klubbens styre består av:

Leder
Sekretær
Utstillingsekretær
Kasserer
Materialforvalter/styremedlem
Tre styremedlem
To-tre i valgkomite
To revisorer

Leder, valgkomite og revisor velges for ett år av gangen, resten av styret for to år.
Sekretær, kasserer og et styremedlem, samt styremedlem/materialforvalter velges i oddetallsår.

 

Revidert 17.10.2022

 


Del Agderkatten på Facebook

Share on Facebook

Send til en venn

Agderkattens sponsorer: